Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Општина Пирот је основна територијална јединица у којој грађани остварују локалну самоуправу. Седиште општине је у Пироту. Општина Пирот има својство правног лица и представља је председник општине. Општина Пирот врши послове утврђене Уставом и Законом о локалној самоуправи, послове који су општини поверени из оквира права и дужности Републике, као и друге послове утврђене Статутом.

Органи општине Пирот су: Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће и Општинска управа.  Рад органа општине је јаван.
Облици непосредног учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе су: грађанска иницијатива, збор грађана и референдум.

Општина има буџет у коме се исказују сви приходи и расходи општине.Општина самостално располаже својим приходима.

О употреби буџетских средстава општине одлучује Скупштина општине. Наредбодавац за извршење буџета је председник општине, односно лице које он овласти.
Седница Скупштине општине сазива се по потреби, а најмање једном у три месеца.

Скупштина општине има 56 одборника. Грађани бирају одборнике на основу слободног, општег, једнаког и непосредног изборног права, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом. Одборници се бирају на четири године.

Општина има своје симболе и празнике.

Празници општине Пирот су утврђени Статутом општине, и то су следећи значајни датуми:

  • 28.август - Слава општине - Успеније Пресвете Богородице, Велика Госпојина
  • 8. септембар - Дан ослобођења Пирота од фашистичке окупације
  • 28. децембар - Дан Пирота, Дан ослобођења Пирота од Турака 1877.г. (по старом календару 16. децембар 1877.г.)

Статутом Општине Пирот  установљена су и  јавна признања и награде општине: :

- звање почасног грађанина општине
- звање заслужног грађанина општине
- награде у виду медаља и плакета
- посебна признања

Врсте јавних признања, поступак и начин њихове доделе уређују се посебном одлуком Скупштине општине.

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine